Regulamin

 1. Pokoje wynajmowane są na pokojodoby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Jeśli należność za pobyt nie została wcześniej w całości uregulowana, pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 5. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 7. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka bądź cała kwota przepada w całości na rzecz pensjonatu Willa Bałtyk.
 8. Pensjonat Willa Bałtyk zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Za szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 13. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 14. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.
 15. Na życzenie pokój może zostać codziennie posprzątany a przy pobycie powyżej 5 dni co 3-ci dzień pościel wymieniona na nową, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z personelem. Usługa jest bezpłatna.
 16. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji lub przekazać je pracownikowi pralni. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
 17. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 50 PLN.
 18. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.
 19. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.